ПОМПЕНА ТЕХНИКА

ПОМПЕНА ТЕХНИКА

виж продукти
ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

виж продукти
ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТАЛАЦИИ

виж продукти
КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

виж продукти

Предпазители от обратен поток във водопроводните инсталации от Watts Industries

Предпазители от обратен поток във водопроводните инсталации от Watts Industries
31 октомври 2021

Осигуряването на чиста и безопасна питейна вода в съвременния свят е предизвикателство предвид съществуването на множество потенциални химични замърсители. Съществуват редица случаи, в които водоснабдителните системи могат са свързани с други системи. Наличието на обратен поток във водоснабдителната мрежа води до замърсяване на водата до степен, правеща я негодна за консумация.

Това налага необходимостта от използването на решения за предотвратяване на обратния поток във всички видове сгради – промишлени, обществени и жилищни. Те намират приложения в обществени водоснабдителни мрежи, предприятия от хранително-вкусовата промишленост, болнични водоснабдителни системи и т.н. Предпазителите за обратен поток представляват механични устройства, които осигуряват физическа защита от възникването на това явление. Обратният поток може да бъде предотвратен и чрез въздушно пространство, елиминиращо връзката между две водопроводни системи.

 

Предлагат се много различни видове механични устройства за предотвратяване на поток - компоненти за понижаване на налягането, прекъсвачи за работа при атмосферно налягане или вакуум и двойни възвратни вентили. Видът на използваното устройство във всеки отделен случай се определя от типа обратен поток, който може да се очаква в конкретното приложение и от това дали устройството ще е под постоянно налягане или не, и от степента на опасност на флуида, който може да постъпи с обратния поток във водоснабдителната система.

 

Обратният поток е нежеланото връщане на вода във водоснабдителната тръба от системата за питейна вода, което може да се превърне в проблем, особено когато съдържа опасни замърсители или бактерии. Може да възникне вследствие на обратно налягане или обратно връщане чрез сифонаж. Обратно налягане се получава, когато налягането в потребителската инсталация е по-високо от това във водоснабдителната система. Това може да доведе до нежелано връщане на вода в обратна посока. До този дисбаланс в налягането може да се стигне при водоснабдителни инсталации в многоетажни сгради, системи с бустер хидрофорни помпи и наличие за котелни или други системи.

 

Обратното връщане чрез сифонаж се причинява от отрицателно или понижено налягане във водоснабдителната система, поради което вода може да бъде засмукана обратно във водопровода. Факторите, причиняващи това явление, са няколко – например ремонт или спукване на тръби, които са разположени по-ниско от точката на обслужване, понижено водопроводно налягане, дължащо се на висок дебит, както и недостатъчно голям диаметър на водоснабдителните тръби, което води до висока скорост на потока на водата и по-ниско налягане в смукателната страна на бустер помпа. За да възникне обратен поток, трябва да е налична действителна или потенциална връзка между водоснабдителната система и източника на замърсяването, например непитейна вода, промишлена течност или газ. Тази връзка може да е временна или непрекъсната и да е между системата за питейна вода и инсталацията за отопление или охлаждане, поливната система, байпасни контури или линии за водоподготовка.

 

Изборът на подходящо устройство се определя от степента на опасност, която поставя връзката между двете системи. Допълнителни фактори са размерът на тръбите, разположението им, както и необходимостта от тестване на устройствата за гарантиране на нормалната им експлоатация.

 

Решенията за справяне с риска от възникване на обратен поток са: оставяне на въздушно пространство, барометрични контури, прекъсвачи при атмосферно налягане и вакуум, двойни възвратни вентили с междинен отвор и устройства за намаляване на налягането.

 

Въздушните междини представляват високоефективно решение за предотвратяване на обратен поток в местата, където може да има условия за отрицателно налягане. Междинното въздушно пространство трябва да е с размер равен на два пъти диаметъра на водоснабдителната тръба, но никога под 2,5 cm. Въпреки високата ефективност оставянето на въздушно пространство прекъсва потока във водопровода, което е свързано със съответната загуба на налягане. Поради това те се използват предимно в края на водоснабдителната линия, където може да са необходими резервоари. Използването на въздушни пространства за предотвратяване на обратен поток е свързано с някои особености. В непрекъсната водопроводна система всяко въздушно пространство изисква допълнителни разходи за резервоари и вторични помпени инсталации. Освен това при прилагането на това решение водата е изложена на околния въздух, съдържащ бактерии, прахови частици и други замърсители. Абсорбиращият ефект на течащата вода е предпоставка за постъпване на тези замърсители в резервоарите. При навлизането на водата от тръбата в събирателния резервоар може да се добави свободен хлор, като по този начин се понижава устойчивостта на водата на бактериално замърсяване при дългосрочно съхранение. Изброените особености налагат регулярната инспекция на въздушните междини. 

 

Барометричните контури представляват непрекъснат участък от водопроводната тръба, който рязко се издига до височина от около 11 m, след което се връща до първоначалното ниво. Барометричните контури ефективно предпазват водоснабдителната система от обратен поток чрез сифонаж, но не могат да се използват за защита от подналягане. Принципът им на действие се основава на факта, че водна колона при налягане при морското равнище не може да се издигне над 10,3 m.

 

Вакуум прекъсвачите за атмосферно налягане са най-простите и евтини механични устройства за предотвратяване на обратен поток. Когато са инсталирани правилно, могат да осигурят отлична защита срещу обратно връщане чрез сифон. Не могат да се използват за защита срещу условия на отрицателно налягане. Конструкцията им включва свободно движещ се поплавък на вал и уплътнение в горния му край с еластомерен диск. Водният поток повдига поплавъка и уплътнението затваря тръбата в горното направление. Водното налягане поддържа поплавъка в тази позиция, а спирането на водоподаването ще доведе до спускането му и отварянето на тръбата в посока надолу. Тези устройства трябва да се инсталират вертикално и поне 15 cm над крайния консуматор от ВиК мрежата. Тези устройства не могат да бъдат тествани.

 

Вакуум прекъсвачите за по-високо налягане са надграден вариант на описаните по-горе и са разработени в отговор на необходимостта от приложение при постоянно налягане и тестване на място. Това е възможно благодарение на добавена пружина върху поплавъка, два допълнителни крана, тестови кранове и още един възвратен вентил. Тези устройства могат да бъдат използвани при постоянно налягане, но не защитават от условия на отрицателно налягане. Поради това те трябва да бъдат монтирани 30 cm по-високо от съществуващия отвор. Предлагат се и модификации на това устройство, специално проектирани за минимизиране на разлива на вода.

 

Двойните възвратни вентили с междинен отвор са разработени в резултат на нуждата от компактно устройство, осигуряващо защита при умерени рискове и отрицателно налягане с възможност за приложение под постоянно налягане. Представляват два възвратни вентила с отвор между тях. Налягането от линията поддържа отвора затворен, но при нулево налягане или обратно връщане чрез сифон той се отваря към атмосферата. Наличието на отвора към атмосферата осигурява допълнителна защита срещу възникването на обратен поток. Двойните възвратни вентили на практика представляват два единични възвратни вентила в един корпус, разполагащ и с два тестови вентила и два плътно затварящи се крана. Възможността за тестване дава на това устройство голямо предимство пред използването на два независими възвратни вентила, като всеки от тях или и двата могат да бъдат проверени дали работят или дали са замърсени. Всеки вентил е с пружинно затваряне, което позволява улавянето на малки отломки и замърсявания и затварянето му. Този тип устройства се използват за защита на инсталации, изложени на малка до средна опасност, например при отоплителни котли в хранително-вкусовата промишленост.

 

Устройствата за понижено налягане са базирани на редуцирано налягане и осигуряват максимална защита при обратно връщане чрез сифонаж и наличие на отрицателно налягане. Представляват модифицирани двойни възвратни вентили с отвор към атмосферата между тях и проектирани така, че налягането в зоната между вентилите да е по-ниско от налягането във водоснабдителната тръба. Това дава възможност за предотвратяване на обратен поток, дори когато и двата възвратни вентила са замърсени. Могат да бъдат използвани под постоянно налягане и в инсталации с висок риск.  Потокът постъпва в централната камера в противодействие с налягането, което оказва натовареният първи възвратен вентил. Вследствие на това водоснабдителното налягане спада до предварително определена стойност. Налягането в централната камера се поддържа по-ниско от началното благодарение на предпазен вентил. Вторият възвратен вентил е независим от налягането, необходимо за отваряне на предпазния клапан. В случай че налягането се повиши след устройството, вторият възвратен вентил се затваря, предотвратявайки възникването на обратен поток. Устройствата от този вид обикновено се използват във високорискови инсталации например в системи за галванични покрития, болници, автомивки и др.

 

В сградните водопроводни инсталации често се срещат кръстосани връзки - точките от мрежата, в които система за питейна вода се свързва със система за непитейна вода. Устройствата против обратен поток се използват, за да се предотврати обратния поток, тъй като тогава има опасност от замърсяване на питейната вода в сградата. Кръстосани връзки се появяват в уреди като перални и съдомиялни, котли, термопомпи, в точките на свързване на противопожарната система към водопровода. За да се избегне компрометиране на питейната вода във водопровода, се препоръчва поставянето на предпазител за обратен поток. Тези устройства защитават мрежата за питейна вода, като прекъсват подаването на вода, изпразват и изсмукват отпадъците в случай на опасност водата да бъде върната обратно в главния тръбопровод.

 

Осигуряването на чиста и безопасна питейна вода е предизвикателство предвид съществуването на множество потенциални химични замърсители. В допълнение, съществуват и редица начини, по които водоснабдителните системи могат да бъдат свързани с други системи. Наличието на обратен поток във водоснабдителната мрежа води до замърсяване на водата, правеща я негодна за консумация.

 

Това налага необходимост от използване на решения за предотвратяване на обратния поток във всички видове сгради – промишлени, обществени и жилищни. Те намират приложение в обществени водоснабдителни мрежи, предприятия от хранително-вкусовата индустрия, болнични водоснабдителни системи и др.ю

 

Обратното връщане чрез сифонаж се причинява от отрицателно или понижено налягане във водоснабдителната система, поради което вода може да бъде засмукана обратно във водопровода. Факторите, причиняващи това явление, са няколко – например ремонт или спукване на тръби, които са разположени по-ниско от точката на обслужване, понижено водопроводно налягане, дължащо се на висок черпателен дебит, както и недостатъчно голям диаметър на водоснабдителните тръби, водещ до висока скорост на водата и намалено налягане при смукателната страна на хидрофорна помпа.

 

За да възникне обратен поток, трябва да е налична действителна или потенциална връзка между водоснабдителната система и източник на замърсяване, например непитейна вода, промишлена течност или газ. Тази връзка може да е временна или непрекъсната и да е например между системата за питейна вода и инсталация за отопление или охлаждане, поливна система, байпасни контури или линии за водоподготовка.

 

 

 

SOCLA BABM устройство предпазител от обратен поток на водата цена

 

 

 

Стандарт БДС EN 1717:2001 - Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване на замърсяване при обратен поток

Този стандарт третира начините, използвани за предотвратяване на замърсяването на питейната вода в сградите и основните изисквания към защитните устройства срещу замърсяване при обратен поток. Изискванията за спазване на хигиената на този стандарт се прилагат за всички стандарти за системи или прибори, свързани с водоснабдителната система за питейно-битови нужди. Този стандарт определя минималните изисквания към стандартите за продукти на защитните устройства. Стандартите за продукти се използват в подробните спецификации. При отсъствие на стандарт за продукт, този стандарт се използва за справка при съставяне на спецификация за вече разработени продукти.

 

Референтна система за сертифициране NF – Против замърсяване на питейно-битови инсталации. Тази референтна система за сертифициране в момента се прилага за защитни устройства, използвани във водопроводни инсталации за предотвратяване на замърсяване от обратен поток.

 

Сертифицирането е признаване от трета страна на съответствието на характеристиките, показващи добавената стойност на продукта. Сертифицираните характеристики на приложението NF - Против замърсяване на водовопроводни инсталации са следните:

  • За предпазители за обратен поток тип BA (предпазители за обратен поток с контролирана зона за понижено налягане) - разлика в налягането между горната зона и междинната зона над 140 mbar, отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 140 mbar. Наличие на точки за изпитване под налягане за проверка на всяка зона и непропускливост на всяко от устройствата срещу течението и по течението.
  • За предпазители за обратен поток тип САа (предпазители за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението
  • За предпазители за обратен поток тип САb (предпазители за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението. Този предпазител за обратен поток е предназначен да бъде монтиран само на устройството за пълнене на интегрирана отоплителна система с бойлер.

 

 

Обратен поток възниква, когато обичайната посока на водоразпределителната мрежа се обърне. Обратен поток се създава от две независими явления, които могат да се случат и едновременно:

 

ОБРАТЕН СИФОНАЖ

обратен поток причини

СВРЪХНАЛЯГАНЕ

 

 

 

Устройствата за предотвратяване на обратния поток CA2096 се състоят от двоен възвратен клапан и зона, свързана с атмосферата. Предотвратителят на обратния поток CA2096 е с проверима зона за понижено налягане и прикрепена фуния. В случай на спад на налягането след устройството или свръхналягане преди устройството, вторият възвратен клапан пропуска вода, средната секция е отворена към атмосферата, което разделя двете вериги и забранява навлизане всякакъв обратен поток от замърсена вода в инсталацията.

 

CA 2096 са проектирани да защитават инсталации с нисък риск или периодичен риск, които въпреки това изискват система за предотвратяване на обратен поток: при oтоплителни системи с мощност до 70 kW, вендинг машини, лабораторно оборудване.

 

Сертифициране: тип САb (предпазител за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу течението. Този предпазител за обратен поток е предназначен да бъде монтиран на устройството за пълнене на интегрирана отоплителна система с бойлер.

 

 

 

WATTS SOCLA CA2096 УСТРОЙСТВО СРЕЩУ ОБРАТЕН ПОТОК ОТ КОТЛИ И ПЕРАЛНИ ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

 

 

 

Устройствата за предотвратяване на обратния поток CA9C се състоят от 2 възвратни клапана, филтър и зона, свързана с атмосферата. Предотвратителят на обратния поток CA9C има прикрепена фуния. В случай на спад на налягането след устройството или свръхналягане преди устройството, вторият възвратен клапан пропуска вода, средната секция е отворена към атмосферата, което разделя двете вериги и забранява навлизане всякакъв обратен поток от замърсена вода в инсталацията.

 

CA9C са проектирани да защитават инсталации за питейна вода с периодичен риск за предотвратяване на обратен поток: при монтирани oтоплителни системи с мощност над 45 kW, вендинг машини, лабораторно оборудване, перални и т.н.

 

Сертифициране: тип САа (предпазител за обратен поток с различни неконтролируеми зони на налягане) - отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 10% от налягането срещу потока

 

 

WATTS CA9C ДОМАШНО УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАТЕН ПОТОК ЦЕНА

 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАТЕН ПОТОК КОМПАКТЕН ТИП

 

 

 

 

 

 

Устройствата за предотвратяване на обратния поток BABM се състоят от два клапана (входен и изходен), предпазен клапан и фуния. Предотвратителят на обратния поток BABM предпазва мрежата за питейна вода чрез прекъсване на на захранването, изпразване и източване до отпадъци в случай на опасност от връщане на водата обратно в главния тръбопровод

 

Сертифициране: тип BA (предпазител за обратен поток с контролирана зона за понижено налягане) - разлика в налягането между горната зона и междинната зона над 140 mbar, отваряне на предпазния клапан за налягане, когато разликата в налягането между горната зона и междинната зона е под 140 mbar. Наличие на точки за изпитване под налягане за проверка на всяка зона и непропускливост на всяко от устройствата срещу течението и по течението

 

 WATTS SOCLA BA BM BABM УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАТЕН ПОТОК ЦЕНА

 

 

Устройствата за предотвратяване на обратния поток BA4760 се състоят от три зони на налягане: горна, междинна и долна камера, две независими невъзвратни устройства, разделящи междинната зона една от друга. Предотвратителят на обратния поток BA4760 предпазва мрежата за питейна вода чрез прекъсване на на захранването, изпразване и източване до отпадъци в случай на опасност от връщане на водата обратно в главния тръбопровод

 

 

 

 WATTS SOCLA BA4760 УРЕД СРЕЩУ ОБРАТЕН ПОТОК

 

 

 

 

 

 

WATTS LOGO

 

За наш доставчик избрахме Watts EMEA Holding - европейско подразделение на международния холдинг Watts Water Technologies. WATTS е водещ производител и доставчик на продукти и решения, използвани в областта на водите, канализацията, отоплението, вентилацията, климатизацията, приборостроенето и електрониката

 

 

УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБРАТЕН ПОТОК ЗА ЖИЛИЩА И СГРАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUA STORE ЦЕНИ

 

 

 

 

 

ЦЕНОВИ ЛИСТИ АКВА СИСТЕМИ

 

 

AQUA.STORE предлага специална промоционална цена на инверторна бустер помпа Grundfos Scala2 с безплатна доставка, 2 години гаранция и подарък "PLUG-AND-PLAY" филтриращо кенче DROPSON за чешма. SCALA2 осигурява перфектно налягане на водата във всички кранове на инсталацията по всяко време - дори при едновременно ползване на няколко батерии и душове. Тя е предназначена да се ползва към водопроводната мрежа, при черпене от резервоар или от кладенци при дълбочина до 8 метра

прочети още

Надеждна помпа с режещ нож! Комбинира корпус на помпата от чугун с професионална дробилна система и вече утвърдила се концепция с олекотен двигател, който е с вградена защита и механични уплътнения на вала, UNILIFT APG е проектирана да осигурява надеждна и дълготрайна работа

прочети още

TecnoCooling е световен лидер в производството на оборудване за системи за мъгла. TecnoCooling предлага най-широката гама от решения за мъгла на пазара. "Ние сме ангажирани всеки ден да изучаваме иновативни продукти, които ни позволяват да бъдем първият Ви избор в света на мъглата"

прочети още

Купете и регистрирайте помпи Grundfos от моделите SCALA, CMBE, SQ, SQE и SOLOLIFT2 и бъдете един от тримата късметлии спечелили надземен басейн INTEX!

прочети още

Защитете инсталациите за отопление, климатизация, соларни панели и системите за омекотяване на вода с първокласни и ефективни концентрирани течни продукти от сериите LONG LIFE на GEL

прочети още

Можете да комбинирате Вашата система за питейна вода Freshpoint или системата за обратна осмоза PRF-RO на Pentair с луксозните качествени кухненски смесители на Grohe

прочети още

Голям избор от препарати и циркулационни мобилни помпи за възстановяване и защита на проблемни тръби, инсталации, топлообменници, котли и компоненти от GEL - Италия

прочети още

Пълна гама от висококачествени антифризи за отоплителни и охладителни системи, термопомпи, соларни панели, хранителна индустрия за предотвратяване на замръзване и повреждане на системите и помпи за пълнене и промиване на инсталации

прочети още

Vortice QUADRO EVO е гама центробежни аспираторни вентилатори, подходящи за монтаж на стена или таван или за вграден монтаж (според модела). Висока степен на защита, позволяваща безопасен монтаж в Зона 1 на бани. Модулен дизайн

прочети още

Помпата UPA повишава налягането на битовата вода, за да осигури нужното налягане в душове, кранове и други консуматори. Помпата е с изключително малки размери и може да се монтира в нови и в съществуващи системи и има ниско ниво на шум по време на работа.

прочети още

Купи продукти на стойност поне 333 лева и вземи подарък - филтриращо кенче за чешма Dropson! Филтриращото кенче DROPSON филтрира водата мигновено, удобно и лесно. Това е филтър без аналог, който може да осигури 300 литра перфектна и освежаваща вода. Насладете се на висококачествена вода - просто го поставете в чешмата и след използване го извадете!

прочети още

Компактни контролери за диференциална температура за различни схеми на соларни и котелни системи с високо контрастен осветен дисплей с графичен режим и пълни текстови съобщения, степен на защита IP40, интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона и ногоезично меню, производство на Sorel - Германия

прочети още

Филтрите с активен въглен използват пълнеж от специално подбран гранулиран въглен от растителен произход с голяма външна повърхност и пореста структура за абсорбиране на органичните съединения, съдържащи се във водата и осигурява комплексен поток за оптимална ефективност с изключително голям капацитет за редукция на седименти

прочети още

МОДУБОКС (MODVBOX) е модулна многозонова разпределителна помпена система за мултизоново отопление или охлаждане, конструирана за монтаж на стена. Изключително компактната й конструкция позволява хидравлично свързване на една, све или три зони (клона), като може да се избира между: групи без смесване; моторизирани смесителни помпени групи и/или смесителни групи с термостатичен смесител

прочети още

Филтриращото кенче DROPSON филтрира водата мигновено, удобно и лесно. Това е филтър без аналог, който може да осигури 300 литра перфектна и освежаваща вода благодарение на най-новата технология за домашно филтриране! Лесно го поставете в чешмата и след използване го извадете! Където и да сте! Навсякъде с вас!

прочети още

CALEON Thermostat е елегантен стаен термостат с капацитивен TFT сензорен дисплей за контрол и оптимизация на отоплителна система. CALEON Smart Thermostat е с вграден WLAN модул за активиране на актуализации на фърмуера и приложението CALEON. Следователно стайният термостат може да бъде контролиран и дистанционно управляван от компютър, таблет или смартфон от всяко място по всяко време

прочети още

Видове системи за рециркулация на битова гореща вода (БГВ) и препоръки. Помпи за рециркулация на битова гореща вода (БГВ). Рециркулационни помпи Grundfos Comfort с месингов корпус. Рециркулационни помпи Grundfos UP & UPS Версия N с корпус от неръждаема стомана

прочети още

Нужен ли е буферен съд за отоплителната и охладителната система при системи с котли на биомаса и термомпомпи? Някои методики за бързо оразмеряване на обема на буферния съд в различни системи за отопление и охлаждане. И един бърз наръчник, който няма да Ви подведе!

прочети още

Представяме Ви малка система за северен климат с оползотворяване на слънчева енергия над 5,000 kWh за 3 години със система с 5m² колекторна площ в гр. Орхус, Дания, използваща соларен контролер и Datalogger на Sorel (Германия). SOREL Connect е нова PLUG & PLAY концепция, която не изисква специфични мрежови познания от потребителя

прочети още

Кратък наръчник за правилен избор на разширителен съд за различни видове инсталации - хидрофорен съд, съд за отопление, соларен съд за drain-back системи, компенсационен съд за бойлер

прочети още

За всяка закупена помпа от сериите циркулационни помпи Grundfos Alpha, Magna & Comfort получавате подарък - брандирана сива зимна шапка

прочети още

Купете и регистрирайте циркулационни помпи Grundfos* и бъдете един от 20-те инсталатори спечелили инструменти KNIPEX! Всяка седмица инсталаторът с най-много точки от регистрирани помпи, ще получи комплект от 1 ключ за табла KNIPEX TwinKey® и 1 клещи KNIPEX Cobra® 300 mm. В края на кампанията, тримата инсталатори с най-много точки ще получат една от 3-те големи награди - кутии с инструменти KNIPEX.

прочети още

Термостатичните вентили с пряко действие са предназначени за отоплителни инсталации най-често с котли на твърдо гориво и биомаса. При достигане на посочената температура вентилът пропуска потока към инсталацията, а при по-ниска температура водата циркулира в котелния кръг

прочети още

Пълна гама от зонови помпени групи, смесителни групи, трипътни смесителни и разделителни вентили

прочети още

Системи против отлагане на котлен камък за битови и индустриални приложения Dropson - компактни устройства за предотвратяване на отлагането на котлен камък в битови и промишлени инсталации. Уредите Dropson не изискват консумативи. Консумират минимално количество електрическа енергия и изискват минимално монтажно пространство.

прочети още

Промишленото производство на храни и напитки – от печива и сладкарски изделия, напитки и тяхното бутилиране, до обработката на месо – изисква използването на надеждна филтърна технология, която да гарантира високо качество на крайните продукти и безпроблемна работа в процесите. Част от нашето портфолиото са филтри и филтърни системи Sager + Mack, разработени специално за приложение в ХВП, включително за обработка на технологични води.

прочети още

Датският лидер в помпеното оборудване Grundfos има фабрика в градчето Берингбро в скандинавската страна, което е с население от близо 8000 човека. Един от процесите в производството е т.нар. катафореза, който използва около 5000 m3 вода годишно, като до скоро, след предварително пречистване, тя е отвеждана в градската канализационна мрежа. Със специално създадената си програма за устойчивост компанията се опитва да намали потреблението си на вода с 50% до 2025 г. Ето защо е разработена система за повторното използване на тези водни количества

прочети още

Искате лесно да управлявате Вашата помпена система? Благодарение на бустер системите за водоснабдяване Grundfos Scala1, оборудвани с Bluetooth комуникация може! С какво още се отличава помпеното решение?

прочети още

До 30.10.2021 всеки наш клиент, закупил 4 помпи Grundfos MAGNA, ще получи специална гривна на организацията HEALTHY SEAS. Можем да спасим хиляди морски обитатели заедно с помощта на циркулационни помпи Grundfos MAGNA.

прочети още

Интензивните промишлени дейности, както и вече познатите и нововъзникващите замърсители в битовата канализация създават сериозни рискове по отношение на качеството на отпадъчните води и водните басейни, в които те се заустват. Ето защо индустрията търси начини да обработи тези води в достатъчно висока степен, за да бъдат те безопасни за околната среда или повторно използвани. За да се отстранят ефективно органичните и неорганичните вредни примеси, водата се нуждае от т.нар. AOP (Advance Oxidation Process)

прочети още

AQUA.STORE прдлага голяма гама уреди за вентилация, пречистватели за въздух и обезвлажнители от водещи италианси производители: Vortice, Sita, Lux Italy. Обновена е гамата от домашни и комерсиални SMART вентилатори

прочети още

Нова дизайнерска серия електрически влагозащитени отоплителни тела от Vortice (Италия)

прочети още

Помпата Grundfos COMFORT DT предлага регулиране на помпата, базирано на дигитално управление на таймера. Поддържане на работната зона на помпата в рамките на изчисления диапазон за управление на таймера ви осигурява максимален комфорт и спестява енергия благодарение на предварително зададения времеви период

прочети още

Осигурете лесен и надежден монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на Вашите помпи Grundfos, също така спестете време с бърз преглед и документация на Grundfos GO Remote.

прочети още

Помпата е проектирана за циркулация на вода в отоплителни системи и в климатични системи и системи за гореща и студена вода

прочети още

Grundfos предлага безплатен помощник за избор на домашна помпа

прочети още

Ръкавиците BLACK MAMBA (Черна мамба) са създадени в отговор на постоянното търсене от клиенти, нуждаещи се от ръкавица за еднократна употреба, която да е достатъчно здрава

прочети още

Филтрите Cintropur® UV2100/4100, DUO-UV, TRIO-UV, TIO-UV, UV2000/10000 са предназначени за филтриране и дезинфекция (стерилизация) на вода в битови и промишлени системи, както и за пречистване на дъждовна вода, изворна, кладенчова или сондажна вода. Подходящи са и за системи за питейна вода.

прочети още

Бърз и лесен избор на помпа за градината, бустер помпа, хидрофорна помпа или помпа за отпадни води

прочети още

AQUA.STORE е директен вносител на световно известни марки в областта на оборудването за вода, въздух и горива

прочети още