ПОМПЕНА ТЕХНИКА

ПОМПЕНА ТЕХНИКА

виж продукти
ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

ФИЛТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА

виж продукти
ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТАЛАЦИИ

виж продукти
КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ

виж продукти

Политика за поверителност и защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АКВА СИСТЕМИ ЕООД

В сила от 25.05.2018г.

I. Въведение

АКВА СИСТЕМИ зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу "Политика за поверителност") е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашите уебсайтове: https://www.akva.bg , https://aqua.store/ ("Сайта"), във връзка с услугите, предоставяни от АКВА СИСТЕМИ, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Правилата за ползване на Сайта, и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които АКВА СИСТЕМИ ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД") или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за повериталност, моля да се свържете с нас на адрес: sales@akva.bg

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако АКВА СИСТЕМИ разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

ІІ. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

АКВА СИСТЕМИ ("ние") е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 147073038, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. АКВА СИСТЕМИ е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: Бургас, жк Изгрев, бл. 118, ап. 20
телефони: (+359 56) 99 07 99
e-mail: sales@akva.bg

III. Категории лични данни, обработвани от АКВА СИСТЕМИ

1. АКВА СИСТЕМИ може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 • (i) Информация за лична идентификация (вкл. имена, номер на документ за самоличност, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);
 • (ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);
 • (iii) Финансова информация (банкова сметка и други);
 • (iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 • (v) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
 • (vi) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
 • (vii) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
 • (viii) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер и др.);
 • (ix) Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, адрес и др.).

2. АКВА СИСТЕМИ може да обработва данни, изготвени и генерирани от АКВА СИСТЕМИ в процеса на предоставяне на услугите:

 • (i) Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
 • (ii) IP адрес при посещение на Сайта ни (анонимизирани);
 • (iii) Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;
 • (iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
 • (v) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, АКВА СИСТЕМИ има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл.публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. АКВА СИСТЕМИ има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

АКВА СИСТЕМИ обработва данните Ви за следните цели:

 • (i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
 • (ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;
 • (iii) Изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти; Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;
 • (iv) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
 • (v) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
 • (vi) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
 • (vii) Гаранционно и сервизно обслужване;
 • (viii) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
 • (ix) Споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
 • (x) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, АКВА СИСТЕМИ обработва данните Ви за следните цели:

 • (i) Издаване на фактури;
 • (ii) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;
 • (iii) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • (iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • (v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. АКВА СИСТЕМИ обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • (i) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на АКВА СИСТЕМИ

 • (i) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 • (i) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;
 • (ii) Лица, които по възлагане на АКВА СИСТЕМИ поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • (iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;
 • (iv) Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • (v) Лица, на които АКВА СИСТЕМИ е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас;
 • (vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители и др.;
 • (vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

VI. Достъп и обработване на данни от тети страни

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

За трансфери извън ЕИП, АКВА СИСТЕМИ ще използва Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

С цел да бъдат предоставени достатъчни гаранции по отношение на защитата на личния живот и основните Ви права и свободи при предаването на лични Ви данни за обработка извън ЕИП, ние (като Администратор) определяме целта и начините на обработване на данните. Също така към всяко основно споразумение, сключваме Споразумение за обработка на лични данни.

Споразумение за обработка на лични данни е съобразено с решението на Комисията от 5 февруари 2010 година относно стандартните договорни клаузи при предаването на лични данни към лицата, които ги обработват, установени в трети държави (издадено съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета), както е изменено с Решение на Комисията (EU) 2016/2297от 16.12.2016г., за приемане на стандартните договорни клаузи, които са счетени от Комисията да предоставят достатъчни гаранции за защитата на личния живот и основните права и свободи на физическите лица, както и по отношение на упражняването на съответните права.

VII. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между АКВА СИСТЕМИ и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. АКВА СИСТЕМИ може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
 • Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил.

VIII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1. Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на АКВА СИСТЕМИ, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: sales@akva.bg

Имате право да поискате от АКВА СИСТЕМИ:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до АКВА СИСТЕМИ, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от АКВА СИСТЕМИ, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора (на посочените по-горе данни за контакт).

3. Автоматизирано вземане на решения

Администраторът не изполва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения. В случай, че възнамеряваме да изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, имате право да бъдете информирани и затова, както и да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време.

Към настоящия момент АКВА СИСТЕМИ не събъра съгласия за обработване на вашите лични данни за директен маркетинг и съответно не използва вашите данни за такава цел.

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на АКВА СИСТЕМИ и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие със законовите и в последствие договорните ни задължения, АКВА СИСТЕМИ се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор за услуги с Вас.

IX. Как защитаваме данните Ви

АКВА СИСТЕМИ прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- АКВА СИСТЕМИ е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

- достъпът на служителите на АКВА СИСТЕМИ до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на АКВА СИСТЕМИ е ограничен, в зависимост от задълженията им;

- АКВА СИСТЕМИ е установила задължения за поверителсност за своите служители;

- достъпът до офис оборудването на АКВА СИСТЕМИ и компютрите на всеки служител е ограничено.

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти

- с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

X. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. АКВА СИСТЕМИ не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом АКВА СИСТЕМИ получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, АКВА СИСТЕМИ ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

XI. Политика за поверителност по "Бисквитките"

За да работи Сайта според заложената от екипа на АКВА СИСТЕМИ функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

За да се запознаете с Политиката за употреба на "Бисквитки", моля посетете страницата с нашата Политика за използване на "бисквитките".

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.